Kontakt

Wersja angielska
tel:     + 48 12 294 70 33
fax:    + 48 12 411 15 87
e-mail: biuro@InfoStrategia.pl
Strona stworzona przez ivision.pl

InfoStrategia

Info Aktualności

Poniedzialek, 11 Grudzień 2023

24.01.2017  /  Świadczenie telekomunikacyjnych usług doradczych w procesie opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Hurtownia Danych UMWD", w celu uzyskania zgody IZ RPO Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofinansowania projektu ze środków RPO WD 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

W ramach umowy, InfoStrategia w szczególności opracuje: studium wykonalności wraz z wykonaniem analizy finansowej, programu funkcjonowano-użytkowego, wkładu merytorycznego do wniosku o dofinansowanie i załączników do wniosku o dofinansowanie projektu "Hurtowania danych UMWD".

21.12.2016  /  Lista projektów ocenionych pozytywnie w konkursie Nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałania 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych" WRPO na lata 2014-2020

W dniu 9.12.2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty, którym zostanie przyznane dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Na podstawie opracowanych przez InfoStrategię dokumentacji aplikacyjnych, następujące projekty zostały ocenione pozytywnie i otrzymały dofinansowanie:

21.12.2016  /  Świadczenie usługi nadzoru - Inżyniera Projektu - nad realizacją projektu pn. "Utworzenie portalu oświatowego w lędzińskich placówkach oświatowych", Gmina Lędziny

Do obowiązków Inżyniera Projektu należy m.in: doradztwo techniczne i wsparcie Urzędu Gminy Lędziny w zakresie zamówień publicznych przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań na wybór dostawców w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych; nadzór nad prawidłową realizacją dostaw i usług w projekcie; doradztwo techniczne w zakresie dokonywania odbiorów częściowych i końcowych w ramach poszczególnych kontraktów związanych z wdrożeniem systemu informatycznego; dbałość o terminową realizację projektu, zarządzanie ryzykiem, monitoring.

20.12.2016  /  Inżynier Projektu pn. e-Myślenice - wdrożenie e-usług w gminie Myślenice", Gmina Myślenice

InfoStrategie jako Inżynier Projektu będzie świadczył na rzecz Gminy Myślenice usługi doradcze, nadzorcze i związanie z zarządzaniem projektu pn. "e-Myślenice - wdrożenie e-usług w gminie Myślenice". Usługa obejmuje dwa etapy. Etap I: Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej do momentu wyłonienia Wykonawcy odpowiedzialnego za zakup i wdrożenia systemu e-Urząd. Etap II: Świadczenie usług inżyniera projektu od chwili podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w przetargu.

19.12.2016  /  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: "Budowa Mysłowickiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej jako narzędzie zwiększenia zakresu i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną", Gmina Miasto Mysłowice

Do obowiązków InfoStrategii jako Inżyniera Kontraktu będzie należało m.in.: współpraca z Gminą Mysłowice i IZ RPO WSL w zakresie przestrzegania wytycznych dotyczących: opracowywania dokumentacji projektowej, sprawozdawczości, sporządzania wniosków i rozliczenia projektu, opracowywanie kompletnych dokumentacji przetargowych związanych z realizacją projektu, wsparcie Gminy Mysłowice przy wyborze wykonawców, nadzór merytoryczny nad realizacja prac przez wykonawców projektu, udział w procedurach odbioru oraz przygotowanie propozycji protokołów odbiorów częściowych i końcowych dla poszczególnych kontraktów, opracowywanie raportów okresowych oraz opracowanie raportu końcowego z realizacji przedmiotu umowy, monitorowanie i pomiar osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu projektu zgodnie z aktualnym Wnioskiem o dofinansowanie.

15.09.2016  /  Świadczenie Usług Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za specjalistyczne wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego w projekcie "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)", Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

InfoStrategie jako Inżynier Projektu będą miały za zadanie, m.in.: opracować studium wykonalności oraz przygotować wniosek o dofinansowanie Projektu "Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)" wraz z wymaganymi załącznikami w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, OŚ priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Ponadto będą doradzały, minimalizowały ryzyka i zagrożenia, nadzorowały i kontrolowały realizacje projektu a także prowadziły obsługę finansową Projektu. Inżynier Projektu będzie świadczył kompleksowe, specjalistyczne wsparcie Województwa Wielkopolskiego we wdrażaniu SIPWW.

15.09.2016  /  Świadczenie usług Inżyniera Projektu - "E-info: Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice", Urząd Gminy Pawłowice

Konsorcjum InfoStrategii jako Inżynier Projektu będzie odpowiedzialne za sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu "E-info: Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice", w szczególności: przygotowanie dokumentacji przetargowej (specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzorów umów, warunków realizacji i odbioru prac oraz warunków utrzymania i serwisu), organizację i zarządzanie projektem zgodnie z metodyką Prince2, zarządzanie jakością, zmianami i ryzykiem, monitoring i pomiar wskaźników założonych w projekcie, dbałość o terminową realizację kolejnych etapów prac zgodnie z przyjętym harmonogramem, nadzór merytoryczny nad poprawnością wdrażania dostarczonych przez wybranych Wykonawców systemów, w tym kontrola merytoryczna dostarczanych komponentów, uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowych.

29.07.2016  /  Opracowanie Studium Wykonalności oraz wsparcie w procesie aplikacyjnym podczas procedury oceny wniosku w ramach Działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla projektu pn. "Bezpieczniej na drogach - nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji", Skarb Państwa - Komendant Główny Policji z siedzibą w Warszawie

InfoStrategia w ramach zamówienia opracuje studium wykonalności dla projektu indywidualnego Komendy Wojewódzkiej Policji. Planowany budżet projektu "Bezpieczniej na drogach - nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji" wynosi blisko 102 100 000 PLN. Celem projektu jest w szczególności doposażenie Policji w specjalistyczny sprzęt (radiowozy oznakowane dla służby ruchu drogowego, radiowozy nieoznakowane z videorejestratorem dla służby ruchu drogowego, laserowe mierniki prędkości z rejestracją obrazu, terminale mobilnych stanowiących wyposażenie pojazdów służby ruchu drogowego), który umożliwi poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

30.06.2016  /  Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego", Powiat Wągrowiecki

Konsorcjum firm InfoStrategii oraz MTD Consulting Marcin Król opracuje dokumentację aplikacyjną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego" do konkursu na dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2. "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych". Przedmiot umowy obejmuje również wsparcie przy udzielaniu odpowiedzi na formatowane przez instytucję nadzorującą konkurs pytania na etapie oceny formalnej i merytorycznej, dotyczące dokumentacji aplikacyjnej.

29.06.2016  /  Opracowanie studium wykonalności dla projektu "Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz rozbudowa e-usług Powiatu Kępińskiego", Powiat Kępiński

Usługa świadczona na rzecz Powiatu Kępińskiego obejmuje opracowanie studium wykonalności, harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz arkusza kalkulacyjnego analizy finansowej i ekonomicznej projektu planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2, Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

23.06.2016  /  Świadczenie usług doradztwa technicznego, finansowego i prawnego w ramach projektu "Lubuski e - Urząd II", Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Zadaniem InfoStrategii jest kompleksowe wsparcie w zakresie prawnym, ekonomiczno-finansowym oraz technicznym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. "Lubuski e-Urząd II". Inwestycja "Lubuski e-Urząd II" planowana jest do realizacji w ramach działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubskie 2020. W tym celu InfoStrategie opracują Studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie, a następnie dokumentacje przetargowe na wybór Inżyniera Kontraktu, Generalnego Wykonawcy projektu oraz innych Wykonawców zgodnie z przyjętą koncepcją realizacji Projektu.

22.06.2016  /  Wykonanie studium wykonalności dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych, Powiat Rawicki

Studium wykonalności dla projektu o roboczym tytule "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Starostwa Powiatowego w Rawiczu oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług" jest już trzecim zadaniem InfoStrategii w ramach WRPO 2014+.

09.06.2016  /  Przygotowanie studium wykonalności oraz współpraca z Powiatem Obornickim przy realizacji projektu "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług", który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych", Starostwo Powiatowe w Obornikach

InfoStrategia bierze udział w opracowaniu kolejnej dokumentacji aplikacyjnej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych". W przypadku pozytywnej decyzji od instytucji nadzorującej konkurs, do zadań InfoStrategii będzie należało również wsparcie Starostwa Powiatowego w Obornikach podczas realizacji projektu, w tym przy wyborze Wykonawców projektu.

08.06.2016  /  Wykonanie szczegółowej dokumentacji funkcjonalno-technicznej, szczegółowego kosztorysu i dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z wytycznymi do konkursu Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020 - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL) dla projektu pod roboczą nazwą "Telefonia IP i videotelefonia zwiększająca dostępność e-usług dla ludności", Miasto Zabrze - Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Eksperci z InfoStrategii będą wspierać Miasto Zabrze - Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej przy realizacji projektu "Telefonia IP i videotelefonia zwiększająca dostępność e-usług dla ludności", począwszy od przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, poprzez aktualizację dokumentacji w trakcie oceny formalnej i merytorycznej, aż do momentu rozstrzygnięcia konkursu Instytucji Zarządzającej RPO WSL na lata 2014-2020. Dodatkowo, w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z realizacją projektu, na podstawie sporządzonej szczegółowej dokumentacji funkcjonalno - technicznej i szczegółowego kosztorysu, eksperci z InfoStrategii opracują wkłady merytoryczne do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także będą uczestniczyć w procesie udzielania wyjaśnień potencjalnym Wykonawcom. Zakres zamówienia obejmuje również wskazanie alternatywnych możliwości finansowania projektu "Telefonia IP i videotelefonia zwiększająca dostępność e-usług dla ludności".

06.06.2016  /  Opracowanie Studium Wykonalności, propozycji Wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia przez Główny Urząd Statystyczny wniosku oraz wsparcie Głównego Urzędu Statystycznego w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego w ramach Działania 2.1 "Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa wraz z aktualizacją dokumentacji w trybie konkursu dla projektu: "Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa" (PDS), Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Przedmiot zamówienia realizowanego na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego obejmuje 3 etapy. Etap 1: opracowanie Studium Wykonalności Projektu PDS. Etap 2: przygotowanie i przekazanie propozycji wniosku o dofinansowanie projektu PDS, przygotowanie i zorganizowanie publicznej prezentacji założeń projektu, w tym dla przedstawicieli służb statystyki publicznej, oraz opracowanie raportu z prezentacji. Etap 3: udzielanie wsparcia dla zespołu Głównego Urzędu Statystycznego na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu oraz aktualizacja sporządzonych przez InfoStrategię opracowań analitycznych.

30.05.2016  /  Przygotowanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności projektu "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług", Powiat Kościański z siedzibą w Kościanie

InfoStrategia rozpoczęła realizację dwuetapowego zadania na polegającego na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami oraz wsparcia Starosty Kościańskiego przy aplikowaniu o środki unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 "Społeczeństwo informacyjne", Działanie 2.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych", Poddziałanie 2.1.2 "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych".

14.03.2016  /  Opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu "OPIK Ogólnopolska Platforma Informacji Kolejowej" do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020, Urząd Transportu Kolejowego

Projekt OPIK ma na celu uruchomienie ogólnopolskiej teleinformatycznej platformy gromadzenia, wymiany, przetwarzania i publikacji aktualnych informacji służących podmiotom rynku kolejowego, pasażerom oraz administracji publicznej. Projekt zakłada utworzenie szeregu usług elektronicznych typu A2B i A2C obsługiwanych za pomocą aplikacji kompatybilnych z urządzeniami mobilnymi typu tablet i smartfon oraz komputerami typu PC. Urząd Transportu Kolejowego poprzez utworzenie i rozwój e-usług chce wpływać na podniesienie jakości, przyspieszenie przekazywania i udostępniania informacji kolejowej niezbędnej do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania rynku przewozów pasażerskich i towarowych w Polsce.

14.03.2016  /  Wykonanie studium wykonalności projektu pn. "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Powiat Lubelski

Projekt "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego" jest wspólnym przedsięwzięciem inwestycyjnym dwudziestu powiatów Województwa Lubelskiego. Powiat Lubelski, jest Liderem Projektu. Partnerami projektu są powiaty: Bialski, Biłgorajski, Chełmski, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Łęczyński, Łukowski, Opolski, Parczewski, Puławski, Radzyński, Rycki, Świdnicki, Tomaszowski, Włodawski i Zamojski. Projekt ma być odpowiedzią na potrzeby ww. powiatów dotyczące realizacji zadań w zakresie modernizacji, i aktualizacji istniejących lub budowy nowych baz danych, w szczególności EGiB, BDOT500, GESUT, oraz udostępnienie tych rejestrów w formie elektronicznej.

07.03.2016  /  Opracowanie dokumentacji w postaci przygotowania koncepcji i studium wykonalności do wykonania projektu pod nazwą : "Informatyzacja i modernizacja danych zasób geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług" oraz przygotowanie postępowania, Związek Powiatów Lubuskich

InfoStrategia wspólnie z EXPETO Sp. z o.o. Sp.k. oraz GAMP Sp. z o.o. rozpoczęła prace nad opracowaniem koncepcji budowy, wdrożenia, utrzymania i rozwoju oraz studium wykonalności projektu pn.: "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług". Dokumenty te będą stanowiły podstawę dla przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. W przypadku przyznania środków na dofinansowanie projektu, Konsorcjum będzie świadczyło kompleksowe usługi doradcze na rzecz Związku Powiatów Lubuskich w prowadzonych procedurach przetargowych, obejmujące w szczególności: wsparcie przygotowanie dokumentacji przetargowej na wybór inżyniera projektu/kontraktu wraz z zespołem ekspertów, opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór generalnego wykonawcy/generalnych wykonawców, wsparcie w charakterze biegłego.

15.01.2016  /  Opracowanie Studium Wykonalności dla projektu: "Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112", Skarb Państwa - Komendant Główny Policji w Warszawie

Eksperci z InfoStrategia po raz kolejny realizują zlecenie dla Komendy Głównej Policji w Warszawie. Prace dotyczą opracowania Studium Wykonalności dla projektu: "Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112" (SZK OST112) oraz wsparcia w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego. Projekt SZK-OST112 będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach Działania 2.1. Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych , II Oś priorytetowa "E-Administracja i otwarty urząd" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

18.12.2015  /  Zakończenie realizacji usługi Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz dostawa i wdrożenie systemu paszportyzacji sieci dla projektu pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" oraz usługi o charakterze czynności starannego działania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, realizowanych przez Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej", Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Przy wsparciu Konsorcjum firm: EGIS Poland Sp. z o.o. oraz InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy Sp. J. będącego Inżynierem Kontraktu, w dniu 18.12.2015 r. zakończyła się część aktywna budowy Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej w ramach projektu pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej". Kluczowy projekt Województwa Dolnośląskiego osiągnął zakładane wskaźniki produktu i rezultatu oraz planowany zakres rzeczowy.

3.12.2015  /  Świadczenie usług doradztwa merytoryczno-technicznego realizowanego w odniesieniu do obowiązku zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach regionalnej sieci szerokopasmowej i oferowanie świadczenia usług hurtowych i dostępu w kontekście realizacji postanowień umowy w formule PPP dla projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie", Województwo Lubelskie

9.11.2015  /  Sporządzenie dokumentacji "E - geodezja w Piotrkowie Trybunalskim - cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług publicznych, świadczonych drogą elektroniczną", Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

Przedmiotem zamówienia realizowanego przez zespół ekspertów z InfoStrategii jest opracowanie dokumentów stanowiących merytoryczną podstawę do pozyskania środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII - Infrastruktura dla usług społecznych, podziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno - komunikacyjne. InfoStrategia wykona koncepcję, studium wykonalności projektu oraz wniosek aplikacyjny.

28.10.2015  /  Implementacja Modelu Kosztowo Popytowego (MKP) - budowa narzędzia informatycznego stanowiącego uzupełnienie Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) na bazie Modelu Kosztowo Popytowego w oparciu o relacyjna bazę danych i świadczenie usług indywidualnego wsparcia", Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

Wspólnie ze spółką Advanced Business Services Sp. z o.o. jesteśmy w trakcie implementacji Modelu Kosztowo Popytowego. Docelowo rozszerzenie posiadanego przez IŁ PIB modelu MKP będzie obejmować następujące technologie i rozwiązania: mikrokanalizacja, LTE-A oraz radiolinie. Model będzie uwzględniał wymaganą nadmiarowości infrastruktury (ze względu na konieczność udostępniania stronie trzeciej), zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi UKE dla dofinansowywanych sieci NGA. W zakresie analizy kosztów inwestycyjnych rozszerzenie dotyczyć będzie mixu technologicznego dla obszaru interwencji.

8.10.2015  /  Opracowanie metodologii (know-how) zarządzania infrastrukturą telekomunikacyjną uwzględniającej aspekty finansowe oraz zorientowanej na optymalizację wykorzystania infrastruktury poprzez świadczenie podmiotom zewnętrznym efektywnych kosztowo usług telekomunikacyjnych oraz jej wdrożenie, Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu

Empirus Consulting Group Sp. z o.o. oraz InfoStartategia rozpoczęły realizację dostawy opracowania metodologii zarządzania infrastruktury telekomunikacyjnej i jej wdrożenia obejmującego sieć KPSI położoną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac zawiązanych z zamówieniem w ramach projektu pn. "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko - pomorskiego".

30.09.2015  /  Zakończenie realizacji usług Doradztwa technicznego i finansowego, koordynacji i monitoringu Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" oraz Projektu "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wspólnie z Konsorcjantami zakończyliśmy realizację usług na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

28.09.2015  /  Realizacja usług o charakterze czynności starannego działania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, realizowanych przez Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej", Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Konsorcjum EGIS Poland sp. z o.o. oraz InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy sp. j. w ramach zamówień uzupełniających kontynuuje zadanie polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej".

03.09.2015  /  Dokumentacja Inicjująca Projekt "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)", Województwo Podkarpackie w Rzeszowie

InfoStrategia jest w trakcie opracowywania Dokumentacji Inicjującej Projekt "Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)". Zmówienie obejmuje opracowanie Koncepcji, opracowanie Studium Wykonalności, opracowanie Specyfikacji Dostaw i Usług Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz przygotowanie wzorów umów partnerskich. Realizacja Projektu PSIP jest planowana przy wsparciu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II - Cyfrowe Podkarpackie - "Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK".

28.08.2015  /  Zakończenie realizacji usług wsparcia merytorycznego, technicznego i administracyjnego oraz pomocy prawnej przy realizacji projektu "Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania", Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie

Główne zadania zrealizowane przez InfoStrategię obejmowały:zarządzanie Projektem, prowadzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), integrację i standaryzację baz danych oraz systemów w zakresie BDOT10k, utrzymanie Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych (KSZBDOT), utrzymanie centrum zapasowego KSZBDOT, szkolenia związane z Projektem, promocję Projektu.

26.08.2015  /  Strategia Rozwoju Informatycznego Miasta Torunia na lata 2015-2020, Gmina Miasta Toruń

Kolejnym zadaniem realizowanym przez InfoStrategię jest przygotowanie dokumentu pn.: "Strategia Rozwoju Informatycznego Miasta Torunia na lata 2015-2020". Zakres opracowania będzie obejmował kierunek rozwoju informatyki w Gminie Miasta Torunia zgodny ze strategią rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz z uwzględnieniem projektów kluczowych Gminy Miasta Torunia.

13.08.2015  /  Wykonanie badania oraz przygotowanie opartej na jego wynikach ekspertyzy dotyczącej wpływu rozwoju internetu szerokopasmowego na społeczeństwo i gospodarkę w Polsce w ramach Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wspólnie z Fundacją Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych rozpoczęliśmy prace nad wykonaniem badania oraz przygotowaniem opartej na jego wynikach ekspertyzy dotyczącej oceny wpływu rozwoju infrastruktury szerokopasmowej na rozwój gospodarczy Polski oraz na społeczeństwo.

14.07.2015  /  Studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie projektu "Wdrożenie Kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dla systemu informacyjnego statystyki publicznej", Główny Urząd Statystyczny

Przedmiotem zamówienia realizowanego na rzecz Głównego Urzędu Statystycznego jest opracowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie oraz pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku, a także świadczenie usług wsparcia w procesie aplikacyjnym podczas postępowania konkursowego w ramach Działania 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej wraz z aktualizacją dokumentacji w trybie konkursu dla projektu "Wdrożenie Kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dla systemu informacyjnego statystyki publicznej" (w skrócie: KSZBI).

22.05.2015  /  Studium wykonalności projektu ePodróż, Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Eksperci z InfoStrategii rozpoczęli zadanie polegające na opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu e-UTK w konkursie w ramach działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

16.04.2015  /  Studium wykonalności projektu e-UTK, Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Eksperci z InfoStrategii rozpoczęli zadanie polegające na opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu e-UTK w konkursie w ramach działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

08.04.2015  /  Wsparcie przy ocenie dokumentów projektowych dla projektów składanych w ramach I, II, i III osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020, Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dawniej: Władza Wdrażająca Programy Europejskie)

InfoStrategia świadczy usługi doradcze dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dawniej: Władzy Wdrażającej Programy Europejskie). Doradztwo obejmuje wsparcie przy ocenie dokumentów projektowych dla projektów składanych w ramach I, II, i III osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020. Praca ekspertów z InfoStrategii polegać będzie na weryfikowaniu zgodności złożonych projektów z zatwierdzonymi kryteriami oceny dla danej Osi priorytetowej oraz w zakresie wypełniania warunków określonych w wytycznych krajowych i europejskich w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020.

31.03.2015  /  Wykonanie dokumentacji na potrzeby Tarnowskich Gniazd Innowacyjnych Specjalizacji, Gmina Miasta Tarnowa

Wspólnie ze spółką IPM rozpoczęliśmy prace nad wykonaniem dokumentacji na potrzeby projektu pod nazwą "Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji" (TGIS). Składowymi projektu są: CPMPI - Centrum, Praktyk, Modelowania, Projektowania i Implementacji, CUW - Centrum Usług Wspólnych, TPD - Tarnowski Park Doświadczeń.

08.12.2014  /  Opracowanie Studium Wykonalności wraz z załącznikami dla projektu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej, Ministerstwo Finansów

Eksperci z InfoStrategia przygotowują Studium Wykonalności dla projektu pn. "Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej", a następnie udzielą wsparcie w procesie aplikacyjnym. Realizacja projektu "Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej" przyczyni się do poszerzenia zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną opartych o spójny system Informacyjny Służby Celnej. System ten będzie działał w ramach Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Resortu Finansów (ZSIRP). Projekt "Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej" planowany jest do realizacji w ramach 2. Osi Priorytetowej POPC z udziałem środków unijnych w perspektywie lat 2014 - 2020.

28.11.2014  /  Zakończenie realizacji usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

InfoStrategia zakończyła realizację usługi zarządzania projektem: "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". W ramach projektu zakończono m.in. budowę sieci LAN, dostawę urządzeń aktywnych, sprzętu informatycznego wraz z jego instalacją i konfiguracją zaś pilotażowe wdrożenie systemu miało miejsce w dziesięciu wybranych Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

13.10.2014  /  Opracowanie ekspertyzy niezbędnej w zakresie programowania i kształtowania polityki spójności po 2013 roku odnośnie przedsięwzięcia Polska 3D+, Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Wspólnie ze spółką InterTIM rozpoczęliśmy opracowywanie ekspertyzy dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii niezbędnej w zakresie programowania i kształtowania polityki spójności po 2013 roku odnośnie przedsięwzięcia Polska 3D+. W ramach przedsięwzięcia Polska 3D+ powstanie Portal 3D, który będzie rozszerzeniem rządowego serwisu geoportal.gov.pl i będzie umożliwiał publikację innowacyjnych e-usług. Aktualne, jednolite i kompletne dla obszaru całego kraju przestrzenne dane 3D będą obejmowały przestrzenne modele 3D budynków, pomiarowe dane pozyskane w technologii lotniczego skaningu laserowego (LiDAR), numeryczny model terenu oraz numeryczny model pokrycia terenu.Wsparcie merytoryczne, techniczne i administracyjne oraz pomoc prawna przy realizacji projektu GBDOT, mające na celu zwiększenie efektywności zarządzania projektem oraz wsparcie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w zakresie jego realizacji, to kolejne zadania realizowane przez InfoStrategię.

08.08.2014  /  Świadczenie usług wsparcia merytorycznego, technicznego i administracyjnego oraz pomocy prawnej przy realizacji projektu "Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania", Główny Urząd Geodezji i Kartografii

InfoStrategia jest wykonawcą elementów niezbędnych do udziału Urzędu Transportu Kolejowego w procedurze konkursowej w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, tj. Studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści projektu ePodróż.

01.08.2014  /  Usługi wsparcia w zakresie utworzenia modelu kosztowego oraz opracowanie metodyki wyznaczania obszarów budowy sieci dla różnych technologii stosowanych do świadczenia usług szerokopasmowych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez Unie Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007- 2013; Os priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji, Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy

Konsorcjum firm InfoStrategia i Advanced Business Services wspiera Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy w zakresie utworzenia modelu kosztowego oraz opracowania metodyki wyznaczania obszarów budowy sieci dla różnych technologii stosowanych do świadczenia usług szerokopasmowych na potrzeby Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa.

04.07.2014  /  Przygotowanie dokumentacji Projektu Portal Geostatystyczny - Faza II, Główny Urząd Statystyczny

InfoStrategia, w ramach usługi opracowania dokumentacji Projektu Portal Geostatystyczny - Faza II, zrealizuje następujące zadania: przygotuje studium wykonalności na potrzeby zawarcia porozumienia o dofinansowanie dla Projektu, przygotuje wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu, wesprze Główny Urząd Statystyczny w procesie aplikacyjnym.

30.06.2014  /  Zakończenie realizacji usług doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", w tym koordynacji i monitorowania tych zadań oraz finansowego rozliczenia projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Zakończenie realizacji usług doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", w tym koordynacji i monitorowania tych zadań oraz finansowego rozliczenia projektu, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

03.06.2014  /  Zakończenie usługi opracowania Studium Wykonalności dla inwestycji: Budowa Systemu Zarządzania Ruchem na Autostradach i Drogach Ekspresowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

InfoStrategia przekazała Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad kompletne i zaktualizowane Studium Wykonalności dla inwestycji: Budowa Systemu Zarządzania Ruchem na Autostradach i Drogach Ekspresowych. Dokument ten umożliwi GDDKiA ubieganie się o dofinansowanie w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF _ Connecting Europe Facilities), który jest nowym instrumentem Unii Europejskiej, finansującym działania w trzech sektorach: transportu, energii i telekomunikacji. Wartość projektu szacowana jest na ok. 1 500 004 713,00 zł brutto.

10.04.2014  /  Opracowanie Koncepcji programowo-przestrzennej dla działań zmierzających do budowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej (OSTA), Urząd Miasta Opola

InfoStrategia jest w trakcie opracowywania Koncepcji programowo-przestrzennej dla działań zmierzających do budowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej (OSTA).

20.03.2014  /  Wybór Inżyniera kontraktu dla projektu pn. Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna, Gmina Olsztyn

Wspólnie z ThinkIT realizujemy usługi związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu nad projektem pn.: "Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta Olsztyna" w części związanej z realizacją zadania "Zaprojektowanie i wybudowanie sieci wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczenia na cele serwerowni oraz dostawą, instalacją i uruchomieniem systemu zasilania rezerwowego oraz dostawa, instalacja i uruchomienie wyposażenia centrum zarządzania siecią oraz węzłów dystrybucyjnych i dostępowych"

17.03.2014  /  Wsparcie eksperckie dla zespołu Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, realizującego projekt pn. "ONE - Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption", Województwo Świętokrzyskie

InfoStrategia po raz kolejny uczestniczy w realizacji projektu ONE. Tym razem świadczymy usługi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Rola InfoStrategii polega na wsparciu eksperckim dla zespołu Biura Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, realizującego projekt pn. "ONE - Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption" w ramach Programu INTERREG IVC oraz na opracowaniu założeń do koncepcji funkcjonowania Obserwatorium Województwa Świętokrzyskiego w zakresie ICT.

17.12.2013  /  Usługa wsparcia eksperckiego zespołu projektowego w wykonaniu zadań związanych z realizacją projektu ONE, Województwo Łódzkie

InfoStrategia wspiera zespół projektowy oddelegowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego do realizacji projektu pn. "ONE - Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption", realizowanego z projektu INTERREG IVC. Wsparcie obejmuje opracowanie dokumentu o nazwie Plan Wdrażania Obserwatoriów ICT w Województwie Łódzkim w zakresie merytorycznym i finansowym.

16.12.2013  /  Doradztwo strategiczne w zakresie realizowanych projektów, Centrum Projektów Informatycznych

Wspólnie z PositivePro Sp. z o.o., IPM Sp. z o.o., Promity Sp. z o.o. podpisaliśmy umowę na świadczenie usług doradczych w zakresie przygotowania i zarządzania realizacją projektu pn. "Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze", projektu pn. "ePUAP2" oraz projektu pn. "System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego".

28.11.2013  /  Opracowanie Sytuacja komórek IT centralnej administracji rządowej w 2012 r., Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Zespół ekspertów z InfoStrategii rozpoczął realizację zlecenia opracowania Sytuacji komórek IT centralnej administracji rządowej w 2012 r. Dokument tworzony jest na potrzeby oszacowania wpływu projektu "Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej - narzędzia wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kompetencji" na sytuację komórek IT centralnej administracji rządowej oraz ma zawierać wskazówki przy projektowaniu dalszych interwencji w obszarze rozwoju kompetencji informatyków w administracji. Podstawą opracowania będą ankiety zebrane przez ministerstwo w 2012 r.

13.09.2013  /  Doradztwo techniczne i finansowe jako część zadania projektowego "Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych" realizowanego w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu i rozliczenia projektu.

Wspólnie z firmami: PositivePro Sp. z o.o., IPM Sp. z o.o. oraz InfoStrategia Sp. z o.o. świadczymy kolejną usługę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie polegającą na doradztwie technicznym i finansowym. Jest to część zadania projektowego "Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych" realizowanego w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu i rozliczenia projektu.

03.06.2013  /  Usługi w zakresie doradztwa technicznego i finansowego przy realizacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", zwanego dalej "Projekt EA" w tym koordynacja i monitorowanie tych zadań oraz finansowe rozliczanie projektu.

Wspólnie z PositivePro Sp. z o.o. realizujemy części zadania projektowego "Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych" dla jednego z projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu i rozliczenia projektów.

24.05.2013  /  Opracowanie studium wykonalności na potrzeby zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu POL600 w ramach 7 POiG wraz z kompletnymi wymaganymi załącznikami

InfoStrategia rozpoczęła realizację usługi opracowania Studium Wykonalności dla Projektu POL600. Projekt POL600 to przedsięwzięcie pn. Zaprojektowanie i wdrożenie systemu telekomunikacyjnego umożliwiającego włączenie terenowych jednostek organizacyjnych Policji szczebla podstawowego do Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST112) - POL600.

25.03.2013  /  Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz dostawa i wdrożenie systemu paszportyzacji sieci dla projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"

Konsorcjum firm: EGIS Poland sp. z o.o. oraz InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba sp. j. rozpoczęło realizację zadania polegającego na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu oraz dostawie i wdrożeniu systemu paszportyzacji sieci dla projektu pn.: "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej".

31.01.2013  /  "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"

InfoStrategia z sukcesem zakończyła realizację zamówienia w przedmiocie świadczenia telekomunikacyjnych usług doradczych w procesie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej", w celu uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 659/1999 oraz zgody IZ RPO Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofinansowania projektu.

31.12.2012  /  "Opracowanie biotechnologii oczyszczania ścieków pochodzących z produkcji biodiesla na bazie oleju rzepakowego, olejów zużytych oraz olejów pochodzących z roślin alternatywnych"

W dniu 31.12.2012 r. InfoStrategia zakończyła realizację usługi "Menadżera Projektu" w projekcie pn.: "Opracowanie biotechnologii oczyszczania ścieków pochodzących z produkcji biodiesla na bazie oleju rzepakowego, olejów zużytych oraz olejów pochodzących z roślin alternatywnych", współfinansowanego ze środków publicznych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia "IniTech".

10.12.2012  /  "E - usługi dla mieszkańców Częstochowy"

InfoStrategia zakończyła kompleksowy nadzór techniczny we wszystkich fazach budowy i wdrożenia systemu realizowanego w ramach Projektu "E - usługi dla mieszkańców Częstochowy", obejmujący m. in. analizę dostarczonych materiałów źródłowych, współudział i nadzór nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawców projektu "E - usługi dla mieszkańców Częstochowy", pomoc przy postępowaniu zmierzającym do wyłonienia Wykonawców oraz po zawarciu umów o udzielenie zamówienia publicznego, podczas kontroli procesów projektowania i realizacji rozwiązań projektu, doradztwo technologiczne, odbiory końcowe oraz uczestniczenie w rozliczaniu projektu.

19.10.2012  /  Pełnienie funkcji Doradcy Techniczno-Ekonomicznego przy realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie"

Kolejnym zadaniem realizowanym przez zespół ekspertów z InfoStrategii jest pełnienie funkcji Doradcy Techniczno-Ekonomicznego przy realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podkarpackie".

27.09.2012  /  Zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług doradczych w ramach projektu pn. "Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu" ,realizowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Dnia 27.09.2012 r. konsorcjum firm InfoStrategia, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa oraz ASAP 24 S.C. Grzegorz Pośpieszczyk, Marcin Stachura zawarło umowę ramową na świadczenie usług doradczych w ramach projektu pn. "Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu".

24.09.2012  /  Świadczenie usług prawniczych związanych z realizacją projektu pt. "Internet Dla Mazowsza" (IDM)

Wspólnie z Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j. oraz Kancelarią Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy Spółka Partnerska świadczymy usługi prawnicze oraz doradztwo techniczne związane z realizacją projektu pt. "Internet Dla Mazowsza".

12.09.2012  /  Świadczenie usługi pod nazwą: Menadżer Projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

Infostrategia wspólnie z Kancelarią Adwokacką Agnieszka Gębiś rozpoczęła realizację usługi pod nazwą: Menadżer Projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa", realizowanego w ramach IV Osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

16.07.2012  /  "Organizacja seminarium w zakresie dobrych praktyk rozwiązań ICT i funkcjonalności e-urzędu w ramach projektu pn.: "Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych = sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego"

InfoStrategia wykonała na rzecz Powiatu Limanowskiego zadanie pn.: organizacja seminarium w zakresie dobrych praktyk rozwiązań ICT i funkcjonalności e-urzędu w ramach projektu "Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych = sprawny samorząd Powiatu Limanowskiego", współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

06.07.2012  /  "INTERREG IVC 1038R4 eCOOP - Digital Cooperatives"

InfoStrategia świadczy usługi zarządzania i wsparcia dla projektu "INTERREG IVC 1038R4 eCOOP - Digital Cooperatives" realizowanego w ramach programu INTERREG IVC przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

28.03.2012  /  "Świadczenie usługi doradztwa technicznego w związku z realizacją projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

W ramach świadczenia usługi doradztwa technicznego InfoStrategia przygotuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie".

29.02.2012  /  "Usługa zarządzania projektem PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, świadczona przez Inżyniera Kontraktu"

Dnia 29.02.2012 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na zarządzanie projektem "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" przy udziale Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapyty i Członka Zarządu Sławomira Milicza. InfoStrategia będzie realizowała zadania Inżyniera Kontraktu.

14.02.2012  /  Świadczenie telekomunikacyjnych usług doradczych w procesie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej"

InfoStrategia świadczy telekomunikacyjne usługi doradcze w procesie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie pn. "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej", w celu uzyskania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 659/1999 oraz zgody Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w sprawie dofinansowania projektu.

9.02.2012  /  "Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji: Budowa Systemu Zarządzania Ruchem na Autostradach i Drogach Ekspresowych"

Przedmiotem zamówienia realizowanego przez zespół ekspertów z InfoStrategii na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji: "Budowa Systemu Zarządzania Ruchem na Autostradach i Drogach Ekspresowych".

16.12.2011  /  "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie"

Rozpoczęliśmy realizację usługi świadczonej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego polegającej na opracowaniu szczegółowej koncepcji realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko - mazurskie" w tzw. modelu alternatywnym oraz wykonaniu analizy porównawczej tzw. modelu podstawowego i modelu alternatywnego realizacji projektu SSPW, w szczególności z zastosowaniem Komparatora Sektora Publicznego.

23.11.2011  /  "System podwyższania kwalifikacji IT mieszkańców Małopolski"

Eksperci z InfoStrategii rozpoczęli realizację usługi na rzecz Województwa Małopolskiego polegającej na opracowaniu dokumentu pod nazwą "System podwyższania kwalifikacji IT mieszkańców Małopolski". Dokument będzie jednym z produktów projektu "Podwyższanie kwalifikacji mieszkańców Małopolski w zakresie IT" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest zdiagnozowanie kompetencji IT mieszkańców Małopolski oraz opracowanie założeń kompleksowego systemu edukacji w zakresie IT dla Małopolski.

04.11.2011  /  "Opracowanie koncepcji ekonomicznych zasad określania opłat za wykorzystanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych infrastruktury telekomunikacyjnej posiadanej przez Miasto Wrocław, zgodnie z ustawą z o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych"

Do zakresu zadań świadczonych przez InfoStrategię na rzecz Urzędu Miasta Wrocław należy m.in.:

 • określenie zasad ustalania nakładów inwestycyjnych i kosztów finansowych ponoszonych przez Miasto Wrocław na budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, w oparciu o dane historyczne oraz wielkości normatywne;
 • określenie zasad ustalania kosztów utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej przez Miasto Wrocław, w oparciu o wielkości normatywne z uwzględnieniem danych historycznych;
 • określenie kategorii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej Miasta Wrocławia, które będą udostępniane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym;
 • wyznaczenie algorytmów obliczania opłat za wykorzystanie poszczególnych kategorii elementów infrastruktury telekomunikacyjnej na podstawie nakładów inwestycyjnych i kosztów ponoszonych przez Miasto Wrocław;
 • ustalenie terminów i zasad okresowego weryfikowania i zmieniania opłat za wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej;
 • opracowanie projektu pierwszego taryfikatora opłat za wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej.

31.10.2011  /  Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Pełnienie funkcji kierownika oraz świadczenie usług monitorowania i rozliczania projektu pn.: "Podniesienie jakości i dostępności usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie" należy do kolejnych zadań realizowanych przez Infostrategia.

24.10.2011  /  "Budowa systemu udostępniania e-usług publicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie"

InfoStrategia pełni funkcje Inżyniera Projektu pt. "Budowa systemu udostępniania e-usług publicznych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie".

18.10.2011  /  "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"

InfoStrategia i Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" zakończyły realizację usługi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, polegającej na opracowaniu studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej na realizację projektu informatycznego pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

15.09.2011  /  "System Informacji Przestrzennej w Cieszynie", Gmina Cieszyn

InfoStrategia zakończyła realizację usługi Inżyniera Projektu pn. "System Informacji Przestrzennej w Cieszynie". Dnia 15.09.2011 podpisany został końcowy protokół odbioru. Prace zostały odebrane bez zastrzeżeń.

13.09.2011  /  "Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne"

Eksperci z Infostrategii i firmy BART20 rozpoczęli prace nad realizacją usługi polegającej na weryfikacji założeń do serwerowni w ramach projektu realizowanego z POIG 5.3

1.09.20011  /  "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice", Gmina Raciechowice

InfoStrategia świadczy usługi w zakresie koordynowania oraz monitorowania projektu "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice".

12.08.2011  /  "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin", Urząd Miasta i Gminy Drobin

Infostrategia rozpoczęła realizację zadania pod nazwą "Wsparcie zarządzania projektem -usługi doradcze" w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin".

20.07.2011  /  Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej, Miasto Katowice

Konsorcjum firm InfoStrategia oraz Nizielski&Borys Consulting pełni funkcję Inżyniera Projektu pn. "Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" (MSZ-KIIP). Do zadań konsorcjum należy również opracowanie dokumentacji technicznej.

30.06.2011  /  Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Województwo Lubelskie

Świadczenie usług Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za opiekę ekspercką w obszarze infrastruktury informacji przestrzennej oraz obsługę prawną i finansową projektu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej" należy do kolejnych zadań realizowanych obecnie przez InfoStrategię. Do zakresu obowiązków zespołu ekspertów Inżyniera Projektu należeć będzie przygotowanie, organizacja, nadzór, koordynacja, doradztwo i zapewnienie zamknięcia całego procesu wdrożeniowego związanego z realizacją Projektu RIIP.

15.06.2011  /  "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Siewierz"

Eksperci z firm InfoStrategia i Nizielski&Borys Consulting rozpoczęli prace nad kompleksową obsługą realizacji zadania pn.: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Siewierz".

13.06.2011  /  "Miejski System Informacji w Bielsku-Białej"

InfoStrategia wspólnie z firmą Nizielski&Borys Consulting pełni funkcję koordynatora projektu pn. "Miejski System Informacji w Bielsku-Białej".

12.05.2011  /  "Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego"

Konsorcjum firm InfoStrategia i Nizielski&Borys Consulting świadczy usługi na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, w tym wniosku o dofinansowanie, dla powstania sieci szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu cieszyńskiego.

10.05.2011  /  "Mały Urząd - wysoka jakość i zaufanie społeczne"

InfoStrategia świadczy usługi w zakresie koordynowania, monitorowania i rozliczania projektu "Mały Urząd - wysoka jakość i zaufanie społeczne".

14.04.2011  /  "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administacja samorządowa"

Infostrategia wspólnie ze Stowarzyszeniem "Miasta w Internecie" na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego rozpoczęła prace nad wykonaniem opracowania studium wykonalności oraz kompletu dokumentów na potrzeby złożenia wniosku do Instytucji Zarządzającej na realizację projektu informatycznego pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa".

25.03.2011  /  System Elektronicznych Usług Publicznych

InfoStrategia rozpoczęła realizację zamówienia dla Urzędu Miasta Krakowa polegającego na wykonaniu analizy przedwdrożeniowej, w tym opracowaniu koncepcji i specyfikacji funkcjonalnej Systemu Elektronicznych Usług Publicznych, zwanego SEUP.

2.02.2011  /  "Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawa zamówień publicznych", "Monitoring i kontrola prac instalacyjnych oraz testowanie i czynności techniczne odbioru systemów IT"

InfoStrategia jako lider konsorcjum, wspólnie z firmami Bytomska Spółka Informatyczna COIG 4 oraz EFICOM, świadczy usługi w zakresie doradztwa technicznego i finansowego przy realizacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", w tym koordynacja i monitorowanie tych zadań oraz finansowe rozliczanie projektu. Usługa świadczona jest na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

10.01.2011  /  "Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzani jakością ISO 9001:2009"

InfoStrategia pełni funkcję kierownika projektu pn.: "Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009" dla Powiatu Wadowickiego.

10.01.2011  /  "System Informacji Kulturalnej Bytomia - Miasta energii kultury"

Konsorcjum firm InfoStrategia oraz Nizielski & Borys Consulting rozpoczęło prace nad projektem dla Miasta Bytom pn.: "System Informacji Kulturalnej Bytomia - Miasta energii kultury". Prace te polegają na doradztwie, zarządzaniu, kontroli, promocji i nadzorze projektu.

22.11.2010  /  "MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - etap II"

InfoStrategia rozpoczęła prace nad wykonaniem wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności dla projektu "MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem - etap II" dla Urzędu Miejskiego Wrocławia.

08.11.2010  /  "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"

InfoStrategia jako lider konsorcjum, wspólnie z firmami Softblue Michał Kierul oraz Nizielski&Borys Consulting, przystąpiła do realizacji zamówienia dla Województwa Świętokrzyskiego pn. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego". Do zadań konsorcjum należy świadczenie usług wspomagających - doradztwo prawne, finansowe i techniczne.

08.10.2010  /  "Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020"

Konsorcjum firm InfoStrategia, Fundacja "Mikromakro" i IDC Polska rozpoczęła prace nad wykonaniem opracowania raportu końcowego projektu pn. "Perspektywa technologiczna Kraków-Małopolska 2020".

21.09.2010  /  "Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego"

InfoStrategia w konsorcjum z firmami: Nizielski&Borys Consulting, Bytomska Spółka Informatyczna COIG-4 oraz Audytel. rozpoczęła prace nad projektem dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. "Emp@tia - Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego". Prace te polegają na świadczeniu usług doradczych oraz prowadzeniu biura wsparcia projektu.

07.09.2010  /  "Poprawa i rozszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w SPZZOZ w Przasnyszu"

InfoStrategia pełni funkcje doradcy w kwestiach prawno-finansowych w ramach prawidłowego rozliczenia projektu pn. "Poprawa i rozszerzenie zakresu świadczeń rehabilitacji ambulatoryjnej w SPZZOZ w Przasnyszu".

31.08.2010  /  "Koncepcja oraz studium wykonalności wdrożenia oprogramowania systemu informatycznego zarządzania i gospodarowania energią elektryczną w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie"

Konsorcjum firm InfoStrategia, Energo-Moc Wzorcownia oraz Zakład Systemów Komputerowych ZSK przystąpiło do realizacji zamówienia dla Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze".

27.07.2010  /  "Budowa systemu udostępniania e-usług w ZZOZ w Wadowicach"

Projekt "Budowa systemu udostępniania e-usług w ZZOZ w Wadowicach" dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach został wybrany przez Zarząd Województwa Małopolskiego do dofinansowania w ramach konkursu nr 1/2010/1.2. dla Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. InfoStrategia była autorem studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego sieci strukturalnej i serwerowni w budynku ZZOZ w Wadowicach.

14.07.2010  /  "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa"

InfoStrategia w konsorcjum z firmami Nizielski&Borys Consulting oraz Crowley Infrastructure Development Group (CIDG) przystąpiła do realizacji zadania Inżyniera Kontraktu dla Województwa Małopolskiego, dla projektu pn. "Małopolska Sieć Szerokopasmowa".

22.06.2010  /  "Usługi kompleksowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz działania doradcze związane z realizacją projektu pn. "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa"

InfoStrategia w konsorcjum z firmą Nizielski&Borys Consulting przystąpiła do realizacji zamówienia dla Województwa Śląskiego - Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, pn. "Usługi kompleksowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz działania doradcze związane z realizacją projektu pn. "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa".

14.06.2010  /  "e-świętokrzyskie 2 - rozbudowa dystrybucyjnej sieci radiowej"

InfoStrategia zakończyła prace nad Studium Wykonalności dla projektu pn. "e-świętokrzyskie 2 - rozbudowa dystrybucyjnej sieci radiowej" dla Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowa (NASK).

10.06.2010  /  "Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie" oraz "Opracowanie projektu technicznego systemu edukacyjnego"

Konsorcjum firm InfoStrategia oraz Netline Group w roli Inżyniera Kontraktu i Koordynatora Projektu przystąpiło do realizacji projektów dla Gminy Wrocław:

 • "Rozwój usług elektronicznych we wrocławskiej oświacie"
 • "Opracowanie projektu technicznego systemu edukacyjnego"

07.06.2010  /  "Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP"

InfoStrategia pełni rolę Inżyniera Kontraktu dla Gminy-Miasta Elbląg dla projektu pn. "Budowa elektronicznej platformy edukacyjnej dla ludności regionu elbląskiego na bazie ESIP".

30.04.2010  /  "System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla powiatu kłobuckiego"

InfoStrategia pełni rolę inżyniera projektu dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku, w ramach przedsięwzięcia pn. "System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego", realizowanego przez Powiat Kłobucki oraz gminy: Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka.

25.03.2010  /  "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy"

Miasto Częstochowa powierzyło InfoStrategii zadanie pełnienia nadzoru technicznego nad realizacją projektu pn. "E-usługi dla mieszkańców Częstochowy". Zadanie będzie polegało na pełnieniu kompleksowego nadzoru technicznego we wszystkich fazach budowy i wdrożenia systemu realizowanego w ramach projektu.

18.03.2010  /  Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

InfoStrategia zakończyła prace nad opracowaniem studium wykonalności pt. "Budowa systemu udostępniania e- usług w ZZOZ w Wadowicach" oraz programem funkcjonalno -użytkowym sieci strukturalnej i serwerowni w budynku ZZOZ w Wadowicach.

27.01.2010  /  Gmina Cieszyn

Infostrategia pełni rolę Inżyniera Projektu pn. "System Informacji Przestrzennej w Cieszynie". Projekt dofinansowany środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego

20.01.2010  /  Radiowa sieć szerokopasmowa województwa podkarpackiego

InfoStrategia jako lider Konsorcjum, wspólnie z Nizielski & Borys Consulting, zakończyla prace nad opracowaniem studiów wykonalności w ramach projektu "Radiowa sieć szerokopasmowa województwa podkarpackiego".

Studia wykonalności dla liderów 3 obszarów koncesyjnych z zakresu 3600 - 3800 MHz:

 • 09.1 - lider Gmina Miasto Dębica
 • 09.2 - lider Powiat Łańcucki
 • 09.3 - lider Gmina Miasta Sanok

09.12.2009  /  InfoStrategia zakończyła prace nad studium wykonalności projektu pn. "Rozwój e-usług w powiecie siedleckim"

Projekt polega na wdrożeniu elektronicznej platformy usług publicznych on-line, umożliwiającej świadczenie e-usług oraz elektronicznego obiegu dokumentów. Jednostkami biorącymi udział w projekcie są: Starostwo Powiatowe w Siedlcach i jednostki organizacyjne Powiatu.

04.12.2009  /  Zakończyliśmy prace nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności projektu "Zintegrowana platforma obsługi interesanta w Bielsku-Białej"

Przedmiotem projektu jest zintegrowana platforma obsługi interesanta, która wdrożona zostanie w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej i jego wybranych jednostkach organizacyjnych. Celem budowy platformy jest utworzenie systemu, który skróci obsługę interesanta oraz w radykalny sposób poprawi komunikację pomiędzy jednostkom organizacyjnymi Urzędu Miasta.

01.12.2009  /  InfoStrategia zakończyła prace nad opracowaniem studium wykonalności projektu "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania"

Beneficjentem projektu, będącego przedmiotem studium wykonalności jest Gmina Kędzierzyn-Koźle. Inwestycja polegać będzie na budowie i wdrożeniu systemu ewidencji i oceny zagrożeń wraz z procedurami reagowania kryzysowego dla miasta Kędzierzyna-Koźle.

01.09.2009  /  Projekt "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" otrzyma dofinansowanie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013) poinformował, że dziesięć projektów znajdujących się na liście rankingowej powstałej po zakończeniu oceny merytorycznej otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla naboru nr 2 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013.

27.07.2009  /  "Im więcej wiesz, tym więcej możesz" - projekt szkoleniowy dla służby zdrowia przeszedł ocenę formalną

"Im więcej wiesz, tym więcej możesz - szkolenia z zakresu informatyzacji placówek służby zdrowia" - pod tą nazwą kryje się projekt opracowany przez InfoStrategię i złożony w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL na terenie województwa opolskiego.

15.07.2009  /  Cykl szkoleń i seminariów w projekcie "Innowacyjne Mazowsze"

Zakończyliśmy realizację działań w ramach projektu "Innowacyjne Mazowsze", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Działania 2.6 ZPORR, realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.

30.03.2009  /  Pomorska Sieć Szerokopasmowa

InfoStrategia pełni funkcję Inżyniera Kontraktu w projekcie "Pomorska Sieć Szerokopasmowa", realizowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

24.03.2009  /  Udział w konferencji "Perspektyw rozwoju sieci szerokopasmowych w województwie śląskim - szanse i zagrożenia"

Dnia 23 marca 2009 roku w Gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyła się konferencja dotycząca rozwoju sieci szerokopasmowych dla Województwa Śląskiego. Dr Krzysztof Heller poprowadził przygotowaną wspólnie z przedstawicielem firmy Nizielski & Borys Consulting Wojciechem Nizielskim prezentację pt.: "Doświadczenia w realizacji projektów sieci szerokopasmowych na poziomie regionalnym".

10.01.2009  /  Małopolski Project Pipeline

InfoStrategia świadczy eksperckie usługi doradcze w ramach projektu "Małopolski Project Pipeline" na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

15.12.2008  /  Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd

InfoStrategia zakończyła prace nad wnioskiem, studium wykonalności oraz koncepcją techniczną projektu "Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd" na zlecenie Urzędu Miasta Płocka.

01.12.2008  /  Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie gminy Nieporęt

InfoStrategia zakończyła prace nad studium wykonalności projektu "Projekt i budowa sieci szerokopasmowej teleinformatycznej na terenie gminy Nieporęt".

30.11.2008  /  Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim

InfoStrategia zakończyła prace nad wnioskiem i studium wykonalności projektu "Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim" na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim.

15.11.2008  /  Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny Miasta

Wspólnie z Nizielski & Borys Consulting Sp. J. rozpoczynamy kolejne zadanie pt. "Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu "Bezpieczne Mysłowice - monitoring wizyjny Miasta".

14.10.2008  /  WiMAX na Podkarpaciu

InfoStrategia jako lider Konsorcjum, wspólnie z Nizielski & Borys Consulting, rozpoczęła prace nad opracowaniem studiów wykonalności w ramach projektu "Radiowa sieć szerokopasmowa województwa podkarpackiego".

01.10.2008  /  Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd

InfoStrategia opracowuje studium wykonalności dla projektu "Płocka Platforma Teleinformatyczna" na zlecenie Urzędu Miasta Gminy Płock.

03.09.2008  /  Seminarium podsumowujące projekt MSIP

W dniu 3 września 2008 roku w Warszawie odbyła się II edycja seminarium podsumowującego projekt Mazowiecki System Informacji Przestrzennej. Spotkanie adresowane było do środowiska naukowego, przedstawicieli administracji centralnej, geodetów województw i geodetów powiatowych.

25.08.2008  /  Szerokie pasmo dla Elbląga

InfoStrategia w roli Inżyniera Kontraktu rozpoczyna realizację II etapu projektu "Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w Elblągu".

21.08.2008  /  Wirtualne Muzea Małopolski

InfoStrategia rozpoczyna realizację studium wykonalności dla projektu "Wirtualne Muzea Małopolski" na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

02.07.2008  /  E-Kraków

Firma InfoStrategia - Manager projektu, zakończyła zarządzanie priorytetowym projektem inwestycyjnym Urzędu Miasta Krakowa "E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską".

30.06.2008 / Zakończenie projektu INFOSYSTEM

30 czerwca 2008 roku podczas konferencji firma InfoStrategia, lider projektu "INFOSYSTEM - sieć międzysektorowa na rzecz wzrostu innowacji w zakresie technologii teleinformatycznych" oficjalnie zakończyła jego realizację.

23.06.2008  / Konferencja "Internet dla wszystkich Małopolan"

23 czerwca 2008 r. w Hotelu Novotel Bronowice w Krakowie odbyła się Konferencja "Małopolska Sieć Szerokopasmowa - Internet dla Wszystkich Małopolan".

16.06.2008  / Bezprzewodowy Poznań

InfoStrategia rozpoczyna prace nad Studium Wykonalności Miejskiej Sieci Bezprzewodowego Dostępu do Internetu na obszarze miasta Poznania.

10.06.2008  / System Informacji Przestrzennej na Mazowszu

Infostrategia zakończyła koordynację prac związanych z realizacją projektu "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa"

30.04.2008  / Sieć dla Polski Wschodniej

Infostrategia w konsorcjum z Nizielski & Borys Consulting Sp.j., EFICOM SA., Doradztwo Gospodarcze DGA SA oraz ITTI Sp. z o.o., podpisała umowę na wykonanie studium wykonalności projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej".

29.04.2008  / SERWIS - nowoczesne technologie w MŚP

Infostrategia zakończyła realizacje projektu "Sieć na Rzecz Wzrostu Innowacji w zakresie technologii teleinformatycznych w MSP (SERWIS)" w województwie śląskim

16.04.2008  /  Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Wspólnie z Doradzwo Gospodarcze DGA S.A oraz Nizielski & Borys Consulting Sp. J., InfoStrategia jako lider Konsorcjum, rozpoczęła prace nad opracowaniem Studium Wykonalności projektu "Małopolska Sieć Szerokopasmowa".

07.04.2008  /  Seminarium E-wizerunek firmy w Częstochowie

27 marca konsultanci z Making Waves spotkali się z reprezentantami małych i średnich przedsiębiorstw z Częstochowy w ramach seminarium "E-wizerunek firmy" organizowanego w ramach projektu "Sieć na Rzecz Wzrostu Innowacji w zakresie technologii teleinformatycznych w MSP (SERWIS)".

04.03.2008  / Międzysektorowe Forum Administracji Elektronicznej

Toruń, 10 kwietnia 2008 sala pomorska hotelu Filmar
Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie projektu: www.infosystem.info.pl

Forum realizowane jest w ramach projektu "InfoSystem sieć międzysektorowa na rzecz wzrostu innowacji w zakresie technologii teleinformatycznych jest współfinanasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programau Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

13.02.2007  /  Sprostowanie

W związku z artykułem Pana Mariusza Zielke pt. "Eksminister w cieniu 483 mln zł" z dnia 6 lutego zamieszczonym w Pulsie Biznesu przedstawiamy sprostowanie pojawiających się w tekście nieścisłości lub pomyłek.

08.02.2007  /  Szkolenia dla śląskich MŚP

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenia dla śląskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie technologii teleinformatycznych (ICT). Zakres szkoleń (9 obszarów tematycznych) został ustalony na podstawie badań potrzeb szkoleniowych oraz możliwości wykorzystania ICT przez MŚP.

05.12.2006  / Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów

Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu pt. "Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa".

Wspólnie z Nizielski Borys Consulting Sp.j. oraz CADExpert Sp. z o.o., InfoStrategia będzie pełnić rolę Koordynatora prac związanych z realizacją w/w projektu.

Projekt polega na budowie systemu wspomagającego zarządzanie Jednostką Samorządu Terytorialnego, obejmującego dwa powiązane ze sobą komponenty.

23.10.2006  /  INFOSYSTEM - sieć międzysektorowa

"InfoSystem - międzysektorowa sieć na rzecz wzrostu innowacji w zakresie technologii teleinformatycznych" to kolejny projekt unijny firmy InfoStrategia, który otrzymał dofinansowanie. Projekt realizowany jest w ramach działania 2.6 ZPORR "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Adresatami projektu są przedstawiciele sektora prywatnego, badawczo - rozwojowego oraz w szczególności Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST). Okres realizacji projektu zaplanowano na 21 miesiecy.

12.06.2006  / Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie oraz E-Kraków

To kolejne projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZPORR Działania 1.5 "Infrastruktura społeczenstwa informacyjnego", w których uczestniczy spółka InfoStrategia, pełniąc nadzór i kierując wdrażaniem w/w przedsięwzięć, których beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków.

26.05.2006  /  SEKAP

Od maja 2006 roku firma InfoStrategia w konsorcjum z Bytomską Spółką Informatyczną COIG 4 Sp. z o.o. oraz Collect Consulting Sp. z o.o., pełni role doradcy technologicznego dla Śląskiego Centrum Społeczenstwa Informacyjnego przy realizacji projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)"

Projekt obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, działania analityczne związane z przygotowaniem organizacyjnym do wdrożenia powyższego środowiska, a następnie zarządzanie działaniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych.

30.03.2006  / SERWIS dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W okresie od 06.03.2006r. do 29.02.2008r. KONSORCJUM w składzie:

 • InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Sp. J.- Lider projektu,
 • Esaprojekt Sp. z o.o.,
 • SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z o.o.,
 • Grupa Onet.pl S.A.,
 • Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach,

na terenie województwa śląskiego realizuje projekt pt.: " Sieć na Rzecz Wzrostu Innowacji w zakresie technologii teleinformatycznych w MSP (SERWIS)"

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w codziennym funkcjonowaniu firmy, a w rezultacie poprawy ich wydajności i konkurencyjności na rynku.